Theo báo cáo kết quả hợp tác đào tạo giữa Bộ Quốc Phòng và Bộ Công an năm 2019, Bộ Công an đang đào tạo 571  học viên của Bộ Quốc phòng tại 5 cơ sở đào tạo. Bộ Quốc phòng đã và đang đào tạo 1163 học viên cho Công an tại 13 cơ sở đào tạo. Các cơ sở đào tạo đã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho các học viên gửi đào tạo trong quá trình học tập, rèn luyện. Học viên quân đội học tại các trường CAND được tạo điều kiện tham gia học thêm ngoại ngữ, tin học, bằng lái xe ô tô và các kỹ năng mềm khác để đáp ứng chuẩn đầu ra theo chuyên ngành. Các cơ sở đào tạo đã phối hợp với các đơn vị gửi học viên đề xuất phong cấp bậc hàm, nâng lương, chuyển chế độ cho học viên theo đúng quy định của Bộ chủ quản. 

Năm 2020, các cơ sở đài tạo và hai cơ quan giáo dục đào tạo của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thống nhất sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục đào tạo; báo cáo lãnh đạo hai Bộ quan tâm đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, nhất là trang thiết bị chuyên ngành phục vụ công tác giảng dạy và học tập, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của mỗi Bộ. Tiếp tục phát huy và mở rộng hợp tác cũng như việc đa dạng hoá các hình thức đào tạo bồi dưỡng, trong đó đặc biệt chú trọng những ngành nghề, lĩnh vực đang thực sự cần thiết đối với công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng, các lĩnh vực hai Bộ chưa đào tạo được hoặc chưa có thế mạnh. Xây dựng cơ chế trao đổi thông tin hai chiều giữa hai Bộ để nâng cao hiệu quả phối hợp, bồi dưỡng. Định kỳ tổ chức các đoàn cán bộ trao đổi tình hình học viên của hai bên.


Huyền Thanh