Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện đã bám sát nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của công tác PBGDPL trong các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Chính phủ, Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương năm 2017, Kế hoạch công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của Bộ Tư pháp năm 2017. 

Đánh giá của Bộ Công an cho thấy, trong năm 2017, Công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng 944 chương trình, kế hoạch văn bản hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL.

Một hội nghị phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của các đạo luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua của Bộ Công an.

Trong thời gian này, lực lượng CAND đã tập trung tuyên truyền, PBGDPL nhiều nội dung trọng tâm như: tăng cường tuyên truyền, phổ biến nội dung Hiến pháp năm 2013 cho cán bộ, chiến sĩ Công an và nhân dân; tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tuyên truyền, phổ biến các đạo luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng CAND và công tác bảo đảm an ninh, trật tự mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại các kỳ họp thứ 2, thứ 3. 

Trong đó, chú trọng phổ biến, quán triệt, tập huấn Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2005/QH13; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017; Luật Cảnh vệ năm 2017; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 v.v... cùng nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác Công an. 

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong năm 2017, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức 2.090 hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn chuyên sâu, các văn bản pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự cho 263.397 lượt cán bộ, chiến sĩ; tổ chức 13.351 cuộc sinh hoạt đơn vị phổ biến kiến thức pháp luật cho các cán bộ chiến sĩ; tổ chức 56 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia…

Cùng với đó, Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực biên soạn tài liệu và tổ chức 81.947 cuộc tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh ở cơ sở; 29.423 cuộc tuyên truyền lưu động; lồng ghép PBGDPL thông qua 47.810 cuộc họp tổ dân cư với hơn 2,2 triệu người tham dự; tổ chức 321 cuộc tuyên truyền dưới hình thức sân khấu hóa, lễ hội truyền thống; 68.206 cuộc tuyên truyền tập trung tại các trường học, cơ quan, doanh nghiệp v.v.. 

Cũng theo báo cáo của Bộ Công an, trong năm 2018, lực lượng Công an sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản có liên quan. 

Trong đó, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng ý nghĩa, tinh thần và các nội dung cơ bản, những điểm được sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp năm 2013; tiếp tục thi hành nghiêm chỉnh, đồng bộ Luật PBGDPL và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; tổ chức tập huấn chuyên sâu các đạo luật liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng CAND; tuyên truyền, phổ biến về kết quả công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; chủ trương, quan điểm, yêu cầu, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; hỗ trợ khởi nghiệp; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế… cũng như tăng cường tuyên truyền, phổ biến thực tiễn thi hành, áp dụng pháp luật của lực lượng CAND gắn với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

T.Huy