Theo đó, Bộ Công an đã tiếp thu và giải trình tại Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia về dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Bạn đọc Nguyễn Ngọc Tuyết đóng góp ý kiến, dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cần quy định cụ thể số lượng người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cũng như các chức danh trong lực lượng này; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của đội trưởng, đội phó và từng thành viên thuộc lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đồng thời, cần quy định cụ thể hơn nơi ở, nơi làm việc, nhà nghỉ, nhà ăn, trang thiết bị, phương tiện trang bị cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; mẫu mã trang phục cũng như việc cấp trang phục hàng năm cho lực lượng này.

Dự thảo Luật cũng cần quy định chế độ ăn hàng ngày của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi trực tại đơn vị và quy định cụ thể mức hỗ trợ trực đêm, làm nhiệm vụ sau 22 giờ; đồng thời, bổ sung quy định mức hỗ trợ đối với người có bằng cấp chuyên môn, đại học khi tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Về những nội dung này, Bộ Công an đã tiếp thu và bổ sung vào Điều 15, Điều 16 dự thảo Luật nội dung quy định cụ thể các chức danh thuộc lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gồm Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên; đồng thời, quy định cụ thể nhiệm vụ của các chức danh này để bảo đảm thống nhất áp dụng.

Dự thảo Luật không quy định cụ thể số lượng người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở mà quy định theo hướng mở là giao cho địa phương căn cứ thực tiễn yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở cũng như khả năng bảo đảm điều kiện cho hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để quyết định số lượng Tổ an ninh, trật tự, số lượng thành viên hoạt động trong lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Để điều chỉnh kịp thời, linh hoạt việc bảo đảm điều kiện về nơi ở, nơi làm việc, nhà nghỉ, nhà ăn, trang thiết bị, phương tiện và bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Bộ Công an đã bổ sung vào dự thảo Luật (Điều 22) một khoản quy định như sau: Chính phủ quy định danh mục tiêu chuẩn, định mức trang bị cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Về ý kiến quy định cụ thể trong dự thảo Luật mẫu mã trang phục cũng như việc cấp trang phục hàng năm cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Bộ Công an thấy rằng, để bảo đảm điều chỉnh kịp thời các quy định về mẫu mã trang phục cũng như tiêu chuẩn, định mức trang bị trang phục cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thì Quốc hội chỉ quy định các nội dung mang tính nguyên tắc và giao Chính phủ quy định chi tiết vấn đề này để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Việc cấp trang phục cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở do các địa phương tổ chức thực hiện theo kế hoạch công tác hàng năm và không thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật. Do đó, Bộ Công an đề nghị không quy định trong dự thảo Luật mẫu mã trang phục cũng như việc cấp trang phục hàng năm cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đồng thời bổ sung vào dự thảo Luật (Điều 25) nội dung quy định theo hướng giao Chính phủ quy định chi tiết về chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi được cử đi tập trung đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền hoặc khi tham gia thực hiện nhiệm vụ theo quyết định điều động của cấp có thẩm quyền.

Bạn đọc Tạ Văn Chung (email: vanchungcath@gmail.com) nêu ý kiến, nên quy định trong dự thảo Luật độ tuổi tối đa được tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Bộ Công an đã tiếp thu, tổng hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật.

Theo bạn đọc Nguyễn Dương Anh Kiệt, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hiện nay tại các địa phương hầu hết là người cao tuổi với số lượng khá nhiều. Đề nghị nên lập ra những đội an ninh hỗ trợ lực lượng Công an được chọn lọc và huấn luyện chuyên nghiệp.

Tiếp thu ý kiến tham gia, Bộ Công an đã bổ sung và điều chỉnh trong dự thảo Luật các quy định về tuyển chọn người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và bồi dưỡng, huấn luyện đối với lực lượng này để tham gia phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an cấp xã trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn và khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành. Dự thảo luật quy định lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được bố trí thành Tổ an ninh, trật ở ở thôn, tổ dân phố, đơn vị dân cư tương đương trên địa bàn cấp xã.

Ý kiến của bạn đọc Phạm Hồng Thái (email: hongthai@gmail.com) cho rằng, cần bổ sung quy định cụ thể trong dự thảo Luật chế độ tiền ăn 1 ngày/người đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Theo Bộ Công an, dự thảo Luật chỉ quy định những nội dung mang tính nguyên tắc, định hướng lớn về chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và giao chính quyền địa phương căn cứ thực tiễn điều kiện kinh tế và khả năng tự cân đối ngân sách của địa phương để bảo đảm cho điều kiện hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, trong đó có chi trả hỗ trợ tiền ăn, chế độ bồi dưỡng, hỗ trợ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giải quyết chế độ khi bị ốm đau, tai nạn, bị thương, bị chết khi thực hiện nhiệm vụ.

Nguyễn Hương