Đồng chí Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND báo cáo về kết quả bước đầu thực hiện cuộc vận động (CVĐ) trong CAND. Cho đến nay, hầu hết Công an các đơn vị, địa phương (ĐVĐP) đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về CVĐ, đã gắn việc tổng kết CVĐ "CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ" với việc tổ chức phát động CVĐ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tổ chức học tập, quán triệt nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho đảng viên và CBCS; đồng thời tiếp tục triển khai công tác liên hệ tự phê bình và phê bình. Công an một số ĐVĐP đã tổ chức làm điểm để rút kinh nghiệm triển khai CVĐ nhằm đạt hiệu quả cao.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Ban chỉ đạo CVĐ Bộ Công an nêu rõ 4 nội dung cụ thể là: Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ học tập 3 chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Viết thu hoạch, kiểm điểm và xây dựng phương hướng rèn luyện của bản thân; Tổ chức lấy ý kiến cán bộ, chiến sĩ chưa là đảng viên và tổ chức thảo luận, kiểm điểm tại đơn vị cơ sở.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn nêu rõ: Trước hết, phải làm cho đảng viên, CBCS nhận thức sâu sắc đây là CVĐ chính trị lớn, mọi đảng viên, CBCS phải có trách nhiệm tích cực tham gia nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an mà thời kỳ hội nhập đòi hỏi. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả CVĐ, cần gắn CVĐ với các phong trào, nội dung thi đua khác.

Về tổ chức thực hiện CVĐ, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn nhấn mạnh phải tiến hành một cách thiết thực, cụ thể; tiếp tục khai thác nguồn tài liệu học tập sao cho sinh động, có tác dụng giáo dục, động viên sâu sắc đảng viên và CBCS.

Đáng chú ý là phải có các biện pháp để thường xuyên đẩy mạnh việc thực hiện CVĐ, thường xuyên báo cáo kết quả và tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện để CVĐ đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực…

C.G.