Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND dự và phát biểu tại Lễ bế giảng.

Đại tá Nguyễn Đức Minh, Phó Cục trưởng Cục tham mưu Tổng cục Chính trị CAND báo cáo tóm tắt kết quả lớp học. Học viên đã được giảng viên truyền đạt nhiều chuyên đề chính nhằm bồi dưỡng những kiến thức cơ bản và kỹ năng, phương pháp công tác cho các đồng chí cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ các đơn vị trực thuộc Tổng cục. Lớp bồi dưỡng đã hoàn thành nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại Lễ  bế giảng lớp bồi dưỡng công tác đảng

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ bế giảng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu, với cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao, các đồng chí tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm.

Kịp thời triển khai, cụ thể hóa những kiến thức đã được nghiên cứu, truyền đạt trong thời gian tham gia Lớp bồi dưỡng phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, đảng bộ và nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác đảng để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng công tác Đảng

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của BCH Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng, đặc biệt là Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25-7-2016 về thi hành Điều lệ Đảng.

Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên. Đổi mới nội dung sinh hoạt đảng và phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, tăng cường đoàn kết nội bộ, trước hết là trong cấp ủy, lãnh đạo đơn vị.

Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng...

Mỗi đồng chí đảng viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh trong thời gian tới...

Anh Hiếu