Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương, lực lượng tham mưu CAND ngày càng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt; chất lượng các mặt công tác tham mưu CAND ngày càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cơ quan Tham mưu các cấp trong CAND đã chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình, nghiên cứu đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ huy các cấp ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đối ngoại, kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Tham mưu CAND đã thường xuyên đổi mới, cải tiến các mặt công tác, tăng cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong tổ chức công tác thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ huy; giúp lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong việc kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các chủ trương, chương trình, kế hoạch, mệnh lệnh công tác đã đề ra.

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an họp với lãnh đạo chủ chốt Văn phòng Bộ về đổi mới công tác tham mưu trong tình hình hiện nay. Ảnh: Anh Hiếu.

Cơ quan Tham mưu các cấp trong CAND đã có nhiều đóng góp tích cực, quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu đề ra trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, nhất là bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đóng góp vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XIV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ động làm tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp phát huy mối quan hệ phối hợp với các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể nhân dân, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia sự nghiệp bảo vệ ANTT.

Thủ trưởng cơ quan tham mưu Công an các cấp đã thực hiện tốt chức năng Người phát ngôn, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các cơ quan báo chí và nhân dân về tình hình, kết quả công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng, hậu cần-kỹ thuật CAND, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội.

Tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu trong CAND tiếp tục được kiện toàn, phù hợp với tính chất chiến đấu của lực lượng vũ trang, có sự thống nhất, chuyên sâu từ Bộ đến Công an các địa phương. Đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu được tăng cường, củng cố và xây dựng vững mạnh.

Những tác động của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng mang lại nhiều điều kiện thuận lợi, đồng thời đang đặt ra những thách thức mới đối với công tác công an nói chung, công tác tham mưu nói riêng.

Với vai trò tham mưu, trợ giúp phục vụ trực tiếp cho hoạt động lãnh đạo, chỉ huy, đòi hỏi cơ quan tham mưu các cấp trong CAND phải tiếp tục tăng cường, nâng cao năng lực về mọi mặt để tương xứng, đúng tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Bộ Công an về nguồn, giáo dục truyền thống tại Nha Công an Trung ương Tuyên Quang.  Ảnh: Nguyễn Đạt.

Tiếp tục đổi mới các khâu công tác tham mưu, cải tiến phương pháp làm việc theo hướng chuyên nghiệp hóa, quy trình hóa các khâu công tác tham mưu. Theo đó, phải đổi mới từ nhận thức đến hành động, từ khâu thu thập, phân tích, xử lý thông tin, đánh giá, dự báo tình hình; nghiên cứu đề xuất các chủ trương, giải pháp công tác, nhất là những vấn đề chiến lược, cơ bản lâu dài; đến khâu theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quyết định và sơ kết, tổng kết thực tiễn.

Xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các cơ chế phối hợp giữa cơ quan tham mưu trong Công an với cơ quan tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể và giữa cơ quan tham mưu với các đơn vị nghiệp vụ Công an.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu. Bảo đảm hậu cần-kỹ thuật để cơ quan tham mưu Công an các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung củng cố nâng cấp Trung tâm Thông tin chỉ huy Bộ Công an và hệ thống Trung tâm Thông tin của lực lượng CAND trên toàn quốc theo hướng chính quy, hiện đại để tiếp nhận xử lý thông tin, phục vụ có hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Công an các cấp.

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu có bản lĩnh chính trị vững vàng; trung thực, thẳng thắn; nắm vững các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tinh thông nghiệp vụ, giỏi ngoại ngữ; nhạy bén, sắc sảo trong nắm, phân tích, đánh giá tình hình; tận tụy, tâm huyết với công việc; sáng tạo trong tư duy; mạnh dạn và chủ động đề xuất các chủ trương, giải pháp để kịp thời giải quyết những vấn đề từ thực tiễn đặt ra. Tiếp tục kiện toàn về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ. Chú trọng đào tạo cán bộ tham mưu bằng việc luân chuyển đến công tác ở các đơn vị nghiệp vụ; tăng cường các hình thức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hợp tác quốc tế để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ tham mưu.

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng- Chánh Văn phòng Bộ Công an