Từ lúc còn trong trứng nước, Công an nhân dân đã lập nên những chiến công oanh liệt: Kịp thời trấn áp, đập tan những hoạt động bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, của các đảng phái phản động tay sai nước ngoài, bảo vệ vững chắc Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ. Đấy là những chiến công xuất sắc đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh

Qua những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy về tư cách, đạo đức phải có ở người Công an nhân dân, lực lượng Công an nhân dân đã nắm chắc tình hình địch, đánh địch từ xa, bám đất bám dân, diệt tề trừ gian, khám phá các vụ án gián điệp, biệt kích của địch, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần cùng Quân đội nhân dân và toàn dân ta giành thắng lợi vĩ đại là độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc.

Trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, bên cạnh nhiều cơ hội mới, chúng ta đứng trước nhiều thách thức mới, đặc biệt là những âm mưu, thủ đoạn chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch xâm phạm an ninh quốc gia, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ta.

Lực lượng Công an nhân dân "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đã chủ động phát hiện, đấu tranh, làm thất bại nhiều âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch như tình báo, gián điệp, chia rẽ nội bộ Đảng ta và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây rối, chiến tranh tâm lý ở một số địa bàn, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hội nghị quốc tế lớn họp ở Việt Nam: Lực lượng Công an nhân dân còn trấn áp và trừng trị nhiều loại tội phạm mới hết sức tinh vi, độc ác và nguy hiểm.

Lực lượng Công an nhân dân 40 năm qua, bằng những kết quả công tác của mình, đã góp phần thực hiện tốt Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần vào sự nghiệp cách mạng của thế giới".

Những bài học lớn 64 năm xây dựng và phát triển thành công của lực lượng Công an nhân dân là lòng dũng cảm, sự mưu trí, tinh thần cảnh giác, ý thức dựa vào nhân dân, "vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Lịch sử 64 năm đó cũng khẳng định một chân lý mang tính chiến lược của Việt Nam là: Giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, toàn dân và của hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an nhân dân là nòng cốt.

Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam cùng với và phối hợp với lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam có nhiệm vụ tối cao là bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp phát triển đất nước ta; không bao giờ và không lúc nào để ta rơi vào tình thế bị động, bất ngờ.

Chúng ta hiểu rõ rằng, sự ổn định và phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước, sự gắn bó máu thịt với nhân dân là nền tảng của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Phát triển kinh tế - xã hội phải luôn luôn đi đôi với tăng cường tiềm lực mọi mặt của an ninh và quốc phòng. Ngày kỷ niệm hằng năm thành lập lực lượng Công an nhân dân đã trở thành "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" là sự thể hiện mạnh mẽ tinh thần đó trong cuộc sống.

Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đang đứng trước những nhiệm vụ hết sức nặng nề, ngày càng khó khăn và phức tạp, vào thời điểm cả nước chuẩn bị Đại hội lần thứ XI của Đảng. Thế giới chưa thật sự hòa bình, ổn định, còn chứa đựng nhiều yếu tố bất trắc, khó lường.

Loài người đang đứng trước nhiều vấn đề đe dọa an ninh toàn cầu và an ninh từng quốc gia, trong đó có Việt Nam: Xung đột, tranh chấp biên giới, lãnh thổ, biển đảo, tài nguyên thiên nhiên; xung đột vũ trang, chiến tranh cục bộ; khủng hoảng tài chính - kinh tế; chạy đua vũ trang, khủng bố, ly khai, bạo loạn, lật đổ; biến đổi khí hậu, môi trường ô nhiễm, dịch bệnh; tội phạm xuyên quốc gia… Nhiều mối ảnh hưởng đến an ninh phi truyền thống ngày càng lộ rõ.

Tình hình kinh tế - xã hội nước ta tuy còn nhiều khó khăn nhưng tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, an ninh chính trị - xã hội được giữ vững và ổn định. Nhưng các thế lực thù địch đang chống phá nhân dân ta một cách quyết liệt. Chúng đẩy mạnh các hoạt động "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ Đảng, Nhà nước và xã hội ta, ra sức vu cáo, xuyên tạc và tung ra nhiều luận điệu sai trái, phản động, âm mưu gây bạo loạn, ly khai.

Cùng với các tội phạm buôn bán ma túy, buôn lậu hàng hóa từ nước ngoài vào, buôn bán phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài, nhiều loại tội phạm mới có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, có yếu tố người nước ngoài đang gia tăng. Tình hình đó đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp của mình, kết hợp các biện pháp phòng ngừa, giáo dục với các biện pháp trấn áp, trừng trị kiên quyết các loại tội phạm để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Trong tình hình mới, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, ngày càng hiện đại, có sức chiến đấu cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, được nhân dân tin cậy và yêu mến là mục tiêu và trách nhiệm to lớn của lực lượng Công an nhân dân, của Đảng, Nhà nước và toàn thể xã hội ta.

Để làm được điều đó, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ", thi đua "Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", thi đua thực  hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đấy là sự thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an nhân dân hoàn thành nhiệm vụ cao cả được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

Truyền thống oanh liệt, vẻ vang 64 năm  lực lượng Công an nhân dân là một trong những yếu tố quan trọng bảo đảm thành công của sự nghiệp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo vệ tốt trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, Nhà nước, quyền lợi, tính mạng và tài sản của nhân dân