Bản tham luận cũng cho rằng bên cạnh những ưu điểm, thành tích đã đạt được, cũng còn một số tồn tại, hạn chế trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND.

Nhằm tiếp tục phát huy ưu điểm, thành tích cũng như hạn chế, khắc phục những thiếu sót, tồn tại công tác này trong thời gian tới, Đảng bộ Tổng cục đề ra một loạt các nhiệm vụ công tác cụ thể, thiết thực về các mặt: Công tác xây dựng Đảng; công tác chính trị tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác chính sách cán bộ; công tác đào tạo ở các học viện, trường CAND; công tác báo chí, xuất bản và nghiên cứu lịch sử CAND; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND.

Trong đó, Đảng bộ Tổng cục xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; phong trào "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy". Chủ động dự báo diễn biến, nắm bắt và giải quyết tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên ngay từ cơ sở và từ khi mới phát sinh; đồng thời, phải gắn chặt chẽ với công tác quản lý cán bộ và chính sách cán bộ.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Công an nhân dân - vì nước quên thân, vì dân phục vụ" do Tổng cục XDLL-Bộ Công an và Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh tổ chức nhân kỷ niệm 65 năm truyền thống CAND và 5 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Tuyên Quang.

Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện mơ hồ về lý tưởng cách mạng, cơ hội chủ nghĩa, vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, trung bình chủ nghĩa, làm việc cầm chừng, cục bộ địa phương, gây mất đoàn kết nội bộ.

Đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua khen thưởng trong CAND, việc khen thưởng phải gắn với phong trào thi đua, đảm bảo khách quan, chính xác, kịp thời nhằm đảm bảo công tác thi đua, khen thưởng thực sự làm động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; đồng thời chú trọng việc phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua "Vì ANTQ".

Xây dựng và nhân rộng "Đơn vị văn hóa - kiểu mẫu về Điều lệnh CAND" gắn với chỉnh đốn mạnh mẽ việc thực hiện lễ tiết tác  phong và chấp  hành Điều lệnh CAND. Đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao, duy trì có nề nếp việc tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật...

Đáng chú ý, trong thời gian tới, Đảng bộ Tổng cục cũng sẽ tích cực tham mưu bổ sung, hoàn thiện các chế độ, chính sách đối với lực lượng trực tiếp chiến đấu, Công an cấp cơ sở, nhất là đang công tác ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nguy hiểm; chính sách đối với đội ngũ trí thức và cán bộ làm công tác tham mưu nghiên cứu có chính sách chiến lược trong CAND…

Hoàn thành, triển khai thực hiện Đề án áp dụng một số chế độ phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước đối với CBCS Công an và Đề án cải cách tổng thể chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong CAND. Xây dựng chính sách hợp lý thu hút những sinh viên xuất sắc, những chuyên gia giỏi vào lực lượng Công an…

Bá Tuấn