Dự kiến trong giai đoạn từ nay cho đến năm 2023 phải đầu tư đóng mới 300 toa xe khách chất lượng cao để phục vụ nhu cầu vận tải, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thông tin.

Cùng đó, để thay thế dần số đầu máy, toa xe sắp đến niên hạn sử dụng, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam dự kiến, đến năm 2023 đầu tư bổ sung 32 đầu máy. Đến năm 2025, tiếp tục đầu tư 27 đầu máy nữa.

Phạm Huyền