Theo Bộ GTVT, ĐBSCL hiện có 4 phương thức vận tải, gồm: đường bộ, đường thủy nội địa, đường biển và hàng không. Năm 2017, hoạt động vận tải hàng hóa ở khu vực này đạt 131,7 triệu tấn, với tốc độ tăng bình quân đạt 6,2%/năm giai đoạn 2010-2017. 

Trong đó, vận tải hàng hóa bằng đường thủy chiếm 70% với cự ly vận chuyển bình quân 80km. Vận tải hàng hóa đường bộ chiếm 30%, cự ly vận chuyển bình quân 68km.

Mục tiêu của Hội nghị kết nối mạng giao thông các tỉnh ĐBSCL và nghiên cứu đầu tư xây dựng cảng Trần Đề là nghiên cứu tăng cường kết nối hệ thống GTVT vùng ĐBSCL đảm bảo phù hợp các chiến lược, quy hoạch của vùng, quốc gia và các địa phương có liên quan. Đồng thời khai thác hiệu quả các dự án kết cấu hạ tầng giao thông đã và đang được đầu tư.

Để đáp ứng yêu cầu thu hút, kêu gọi đầu tư một cảng có tính chất cửa ngõ vùng ĐBSCL phục vụ hàng hóa xuất nhập khẩu trực tiếp phục vụ phát triển KT-XH khu vực, việc lập điều chỉnh quy hoạch phát triển cảng biển Sóc Trăng là cảng biển loại IA, cảng biển cửa ngõ cho khu vực ĐBSCL với bến cảng chính là cảng Trần Đề, đáp ứng cho tàu trên 100.000 DWT phục vụ làm hàng xuất nhập khẩu trực tiếp cho vùng ĐBSCL để bổ sung vào quy hoạch tổng thể hệ thống cảng biển Việt Nam; Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển số 6 là hợp lý và cần thiết…

Cao Xuân