Sáng 12-10, tại thành phố Đà Nẵng, Cơ quan quốc gia thực hiện Nghị định thư số 5 của Việt Nam (VINABAI) phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và Tổng Công ty Bảo Việt tổ chức Hội thảo triển khai Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới của ASEAN giữa các nước Việt Nam, Thái Lan, Lào và Campuchia. 

Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới của ASEAN được các Bộ trưởng Bộ Tài chính ASEAN ký kết ngày 8-4-2001 tại Kuala Lumpur nhằm thực hiện Hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh giữa các nước. 

Ngày 24-9-2009, tại Bangkok, 4 nước Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam đã ký kết “Bản ghi nhớ giữa ba cơ quan quản lý bảo hiểm” và “Bản ghi nhớ giữa ba cơ quan quốc gia” về Chương trình hợp tác thí điểm bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới quá cảnh. 

Trên cơ sở các Bản ghi nhớ đã ký, thời gian qua, các nước đã tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết như: Rà soát các quy định về bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới; Thử nghiệm việc cài đặt và vận hành hệ thống phần mềm chung giữa các nước để quản lý việc cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm, thanh toán bồi thường đối với xe cơ giới quá cảnh tham gia bảo hiểm bắt buộc tại 4 nước. 

Tuy nhiên, do có một số điểm còn vướng mắc trong quá trình triển khai (như tỷ lệ hoa hồng khác nhau, hình thức khai thác bồi thường hộ chưa thống nhất), do vậy, hiện tại mới chỉ có Thái Lan và Lào thực hiện cấp thẻ xanh-Blue card…

H.A.