Trong đó, có 20 điểm nằm trong dự án BOT, kinh phí xử lý dự kiến khoảng 290 tỷ và giao các Nhà đầu tư bổ sung vào dự án để thực hiện. Có 13 điểm nằm trong dự án xây dựng cơ bản với số vốn xử lý 97 tỷ và có 843 điểm nằm trong đoạn đưòng đang bảo trì, kinh phí xử lý 1.724 tỷ.

 Vị này cũng cho hay, trong năm 2016 và 2017 sẽ xử lý được khoảng 550 điếm tập trung vào các điểm nguy hiểm cấp bách và các điểm có kinh phí nhỏ lẻ với kinh phí khoảng 500 tỷ, thực hiện ngay bằng nguồn Quỹ bảo trì đường bộ. “Các điểm khác trước mắt xử lý tạm thời bằng biển báo, gờ giảm tốc, phát quang, gương cầu. Các điểm còn lại (sau khi đã xử lý tạm) 293 điềm (kinh phí 1.224 tỷ) sẽ xử lý dần trong kế hoạch bảo trì hàng năm hoặc bằng các dự án xây dựng cơ bản,” ông Huyện cho hay.

Liên quan đến việc tháo gỡ biển báo, lãnh đạo Tổng cục đường bộ cũng cho biết thêm:  Tính đến nay, đơn vị đã xử lý thay thế 3.271 biển báo dưới 50km, TNGT giảm và giao thông đảm bảo. Tuy nhiên, theo Quy chuẩn mới đến ngày 1/11/2016 có hiệu lực thì các tỉnh, thành tiếp tục rà soát bổ sung các biển báo chữ nhỏ không phù hợp, để thay thế sửa chữa, nếu làm ngay là 2.200 tỷ kinh phí rất lớn nên cần làm dần.

Thanh Huyền