Ông Vũ Minh Hoàng, Tổng Giám đốc BOT Bắc Giang - Lạng Sơn cho biết: “Thông qua thời gian vận hành miễn phí để đánh giá toàn bộ hệ thống thu phí, hệ thống đảm bảo an toàn giao thông, tiếp tục đánh giá lưu lượng và các ảnh hưởng khác để khắc phục nhằm đảm bảo các điều kiện vận hành lâu dài”. 

Về phía tỉnh Lạng Sơn, ông Hồ Tiến Thiệu - Phó chủ tịch UBND tỉnh - đã thống nhất sẽ tổ chức đưa dự án Bắc Giang - Lạng Sơn vào vận hành miễn phí cho người dân theo thời gian như công ty BOT Bắc Giang - Lạng Sơn đã đề xuất.  

P. Huyền