Cụ thể, lượng hành khách qua các cảng hàng không trên cả nước đạt 4,98 triệu khách, giảm 46,8% so với tháng 10/2019. Trong đó, khách quốc tế giảm tới 98,8%, chỉ còn 41 nghìn khách. Khách nội địa chỉ giảm 16,6%, đạt 4,94 triệu khách, giảm 16,6% so với tháng 10/2019.

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 2,49 triệu khách, giảm 43,9% so với tháng 10/2019. Trong số này, khác quốc tế đạt 17 nghìn khách, giảm 98,9% so với tháng 10/2019, khách nội địa đạt 2,47 triệu khách, giảm 43,9% so với tháng 10/2019.

Năm 2019, chỉ tính riêng sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không trực thuộc TCT Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đạt trên 116 triệu hành khách, tăng 12% so với năm 2018, trong đó khách quốc tế đạt 41,7 triệu hành khách, khách nội địa đạt 74,3 triệu hành khách.

Đặng Nhật