Cụ thể dự thảo cũng quy định, hộ kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng, du lịch, hàng hóa, chỉ được vận chuyển trong phạm vi địa phương nơi phương tiện được cấp phù hiệu.

Theo Ban Soạn thảo, quy định nàyđểhạn chế các hộ kinh doanh vận tải nhỏ lẻ, đồng thời hướng các hộ kinh doanh vận tải tham gia vào các hợp tác xã, hoặc liên kết thành lập doanh nghiệp vận tải để hình thành bộ máy về điều hành đáp ứng yêu cầu quản lý.

Phạm Huyền