Các số “đường dây nóng” được Ban ATGT cấp tỉnh công bố, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, khu vực công cộng để người dân biết, phản ánh. Đồng thời, tổng hợp các số liệu, nội dung thông tin được chuyển qua “đường dây nóng” (thời gian, nội dung, kết quả xử lý...).

Đặng Nhật