Theo quy định tại Thông tư, định mức chi cho các nội dung trong hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật có tính chất đặc thù, được bảo đảm từ ngân sách Nhà nước cho một số nội dung trong các hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. 

Cụ thể: Mức chi soạn thảo văn bản từ 2.700.000 đồng - 12.000.000 đồng/dự thảo văn bản, tùy thuộc vào loại văn bản và tính chất ban hành mới, thay thế hay văn bản sửa đổi bổ sung một số điều. Mức chi góp ý từ 250.000 đồng - 1.000.000 đồng/văn bản, tùy thuộc vào loại văn bản và tính chất ban hành mới, thay thế hay văn bản sửa đổi bổ sung một số điều. 

Mức chi cho xây dựng báo cáo thẩm định, báo cáo thẩm tra từ 500.000 đồng - 1.500.000 đồng/báo cáo, tùy thuộc vào đó là loại văn bản và đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hay là đối với dự án, dự thảo văn bản.

Thông tư cũng quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật thực hiện như sau: Luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, định mức phân bổ kinh phí cho cơ quan chủ trì soạn thảo từ 250 triệu đồng tới tối đa là 2 tỷ đồng /dự án. Nghị định của Chính phủ, định mức phân bổ kinh phí 40 triệu đồng - 60 triệu đồng/dự thảo văn bản. 

Trường hợp phải tổ chức họp lấy ý kiến rộng rãi, nhiều lần với phạm vi rộng, thì mức phân bổ kinh phí do thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo, xây dựng quyết định trong phạm vi dự toán ngân sách chi thường xuyên được giao…

Ban Bạn đọc