Cụ thể là khoản 3 Điều 19 BLHS năm 2015 quy định “Người không tố giác là người bào chữa không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp không tố giác các tội quy định tại Chương XIII của Bộ luật này hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do chính người mà mình bào chữa đang chuẩn bị, đang thực hiện hoặc đã thực hiện mà người bào chữa biết rõ khi thực hiện việc bào chữa”.

Đây là sự điều chỉnh lớn về chính sách hình sự đối với trường hợp người không tố giác tội phạm là người bào chữa. So với BLHS năm 1999 thì BLHS năm 2015 đã thu hẹp một phần phạm vi trách nhiệm hình sự của người bào chữa so với công dân khác trong việc không tố giác tội phạm. 

Việc không miễn trừ trách nhiệm hình sự hoàn toàn đối với người bào chữa xuất phát từ mục đích chung đó là bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ lợi ích cộng đồng. 

Đồng thời, việc bổ sung quy định này để bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật như các quy định có liên quan của Luật luật sư, Bộ luật tố tụng hình sự... và tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động của người bào chữa trong các vụ án hình sự. 

Bên cạnh đó, quy định theo hướng thu hẹp phạm vi trách nhiệm hình sự với người bào chữa đối với hành vi không tố giác tội phạm trên cơ sở nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm một số nước có quy định về nội dung này.     

Hữu Thành