Trả lời: Luật An ninh mạng có những quy định bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân Việt Nam khi sử dụng mạng, cụ thể:

1, Được bảo vệ khi tham gia hoạt động trên không gian mạng trước các thông tin xấu độc xâm phạm tới danh dự, uy tín, nhân phẩm, các hoạt động tấn công mạng, gián điệp mạng, khủng bố mạng hoặc các hành vi khác gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

2, Được tham gia, thừa hưởng các chính sách về an ninh mạng của Nhà nước như: Nghiên cứu, phát triển an ninh mạng, nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức về an ninh mạng.

3, Luật An ninh mạng tạo căn cứ pháp lý để công dân chủ động bảo vệ quyền lợi của mình trên không gian mạng. Tất cả các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng xâm phạm quyền lợi, lợi ích hợp pháp của công dân sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Luật An ninh mạng cũng có quy định về trách nhiệm của cá nhân khi tham gia sử dụng mạng. Đó là:

1, Không thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Điều 8.

2, Kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến bảo vệ an ninh mạng, nguy cơ đe dọa an ninh mạng, hành vi xâm phạm an ninh mạng cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, lực lượng bảo vệ an ninh mạng.

3, Phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng trong phòng ngừa, xử lý các hành vi sử dụng không gian mạng vi phạm pháp luật.

Ban Pháp luật Bạn đọc