Chim hồng hạc.
Vịt biển.
Vịt biển.
Chim Tân thế giới.
Chim hạc.
Vịt biển.
Cò xám.
Chim cuốc.
Chim bói cá.
Thiên nga lặn.
Chim cộc trắng.
Bồ nông.
Chim ó.
Chim Bắc cực.

Cò.

Minh Ng