Theo báo cáo tổng kết của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, trong năm 2015, Cục An toàn thông tin đã hoàn thiện tiêu chí hướng dẫn ngăn chặn thuê bao phát tán tin nhắn rác, nhằm hướng dẫn và yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông di động tăng cường triển khai công tác phát hiện, ngăn chặn tin nhắn rác.

Đặc biệt, Cục cũng điều phối các doanh nghiệp viễn thông di động tăng cường công tác ngăn chặn tin nhắn rác, nhất là các dịp Tết và các kỳ nghỉ lễ lớn trong năm.

Kết quả, các doanh nghiệp viễn thông di động đã chặn được hơn 3,3 triệu lượt thuê bao phát tán tin nhắn rác trong năm 2015.

H.T.