Được biết, trong giai đoạn 2011-2016, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế-xã hội đạt được nhiều kết quả, đặc biệt là trong chọn tạo giống cây trồng đột biến…

Hiện, việc ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong nông nghiệp mới được triển khai 4 trong tổng số 6 lĩnh vực là chọn tạo giống cây trồng; nông hóa, thổ nhưỡng; bảo vệ thực vật; bảo quản và chế biến. Hai lĩnh lĩnh vực còn lại là chăn nuôi, thú y và nuôi trồng thủy sản chưa có những hoạt động cụ thể.

Trong lĩnh vực chọn tạo giống đột biến đã có bước cải tiến đáng kể, tính đến năm 2015 đã tạo ra và đưa vào sản xuất 61 giống, gồm 41 giống lúa, 9 giống đậu tương và một số giống hoa, ngô, táo, lạc…

Hải Châu