heo danh sách, có tổng số 9.823 tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” thuộc các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương đã được Bộ TT&TT giao Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) ưu tiên bảo vệ và giữ chỗ.

Tên miền quốc gia “.vn”
Trong số này có nhiều đơn vị, tổ chức trực thuộc lĩnh vực Quốc phòng, An ninh và các cơ quan Đảng, Nhà nước. Danh sách các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được ưu tiên bảo vệ  được công bố công khai trên website của Trung tâm Internet Việt Nam  tại địa chỉ: http://www.vnnic.vn. 
H.Thanh