Công tác tham mưu CAND có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động của lực lượng CAND, nhất là trong hoạt động quản lý, điều hành của lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp. Từ khi CAND được thành lập đến nay, lực lượng Tham mưu CAND ngày càng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, luôn bám sát, phục vụ có hiệu quả hoạt động của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cũng như của cấp ủy, Công an các đơn vị, địa phương.

Suốt 70 năm qua, Đảng đoàn Bộ Công an, Bộ Nội vụ trước đây, nay là Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác tham mưu và xây dựng lực lượng Tham mưu CAND đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Lực lượng Tham mưu CAND đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ và các cơ quan liên quan tích cực tham mưu với Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an đổi mới toàn diện các mặt công tác Công an; tăng cường nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình để chủ động đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND; giải quyết, xử lý kịp thời những vấn đề mới, phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các chủ trương, quyết định, chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Chú trọng tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết các vụ án, chuyên đề an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật và các mặt công tác khác để góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận CAND. Tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu Công an các cấp được quan tâm củng cố, xây dựng ngày càng trong sạch, vững mạnh, từng bước được kiện toàn theo hướng tập trung thống nhất và chuyên sâu; đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu có ý thức học tập, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kiến thức về mọi mặt, có năng lực, trình độ, phẩm chất, đạo đức, sáng tạo trong công tác chuyên môn; nhiều đồng chí được bổ nhiệm lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp. Việc đầu tư, trang bị phương tiện, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ vào công tác tham mưu được tăng cường. Lực lượng Tham mưu CAND đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của lực lượng CAND, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Cán bộ Văn phòng Bộ Công an trong chương trình về nguồn, thăm địa đạo Củ Chi (4-2016).Ảnh: Đ.Trường.

Từ thực tiễn công tác tham mưu CAND 70 năm qua, rút ra một số bài học kinh nghiệm sau đây:

1. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp là điều kiện tiên quyết quyết định chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu CAND. Công tác tham mưu luôn gắn liền với hoạt động lãnh đạo, chỉ huy; nâng cao chất lượng công tác tham mưu phải gắn liền với tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy của Công an các cấp. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp luôn quan tâm công tác tham mưu, coi đây là vấn đề mang tầm chiến lược, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng Tham mưu CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực tiễn cho thấy, nơi nào cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vị trí, vai trò công tác tham mưu, thực sự quan tâm xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu thì ở đó các mặt công tác Công an đạt chất lượng, hiệu quả cao.

2. Công tác tham mưu phải nắm vững, quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Thực tiễn công tác tham mưu 70 năm qua cho thấy, ở đâu, khi nào, lực lượng Tham mưu nắm vững, quán triệt, tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, thì ở nơi đó, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị đề ra, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

3. Công tác tham mưu phải bám sát và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Công an các đơn vị, địa phương. Công tác tham mưu có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động của Công an các đơn vị, địa phương. Tham mưu đúng và trúng sẽ giúp cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp có chủ trương, quyết sách đúng đắn và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Thực tiễn cho thấy, ở đâu lực lượng Tham mưu bám sát nhiệm vụ chính trị của Công an các đơn vị, địa phương để tham mưu xây dựng kế hoạch, thường xuyên giúp lãnh đạo, chỉ huy hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; chủ động phát hiện, xử lý các vấn đề phức tạp nổi lên thì ở đó các mặt công tác Công an được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

4. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu vững về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, giỏi về pháp luật, có kiến thức cần thiết về kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học – công nghệ, ngoại ngữ, am hiểu thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng và có tinh thần trách nhiệm cao có ý nghĩa quyết định nâng cao chất lượng công tác tham mưu CAND. Yếu tố quyết định chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu là đội ngũ cán bộ. Bác Hồ đã từng dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Cán bộ tham mưu phải được đào tạo có hệ thống về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, ngoại ngữ, am hiểu thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, có tinh thần trách nhiệm cao và luôn tìm tòi đổi mới; cán bộ tham mưu giỏi phải có thêm tố chất thích hợp, được tôi luyện trong quá trình phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện lâu dài, gian khổ.

5. Chú trọng ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ là biện pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu CAND.

Trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến vào các mặt công tác Công an. Việc áp dụng các thành tựu khoa học - công nghệ trong công tác tham mưu là điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo, bảo đảm chính xác, kịp thời, đầy đủ hơn; phạm vi nắm tình hình được mở rộng, có chiều sâu và toàn diện; ngày càng phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ và cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, thời gian qua, công tác tham mưu cũng đã bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót, đó là: 

(1) Nhận thức về vị trí, vai trò công tác tham mưu của một số cấp ủy, lãnh đạo Công an đơn vị, địa phương chưa đầy đủ, chưa thực sự coi trọng chỉ đạo đầu tư xây dựng, phát huy, nâng tầm công tác tham mưu. 

(2) Chất lượng tham mưu chiến lược, nhất là trong việc đề xuất hoạch định các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng có nơi, có lúc chưa cao, thiếu nhạy bén, chưa kịp thời. 

(3) Một số chủ trương, mệnh lệnh công tác hiệu quả thấp do cơ quan tham mưu lúng túng trong tổ chức thực hiện hoặc thiếu hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc kịp thời. 

(4) Phương pháp, lề lối làm việc của một số đơn vị tham mưu còn có biểu hiện hành chính, chưa bảo đảm đúng tính chất cơ quan tham mưu của lực lượng vũ trang chiến đấu. 

(5) Chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ tham mưu còn bất cập; chưa có các biện pháp đồng bộ để thu hút cán bộ giỏi về cơ quan tham mưu.

Để phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót nêu trên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số công tác trọng tâm sau đây:

1. Đổi mới sâu sắc, toàn diện và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu trong toàn lực lượng CAND. Cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải thật sự coi trọng công tác tham mưu, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là công tác cơ bản, chiến lược của ngành. Cần thống nhất nhận thức, tham mưu là một trong những chức năng của toàn lực lượng CAND, từ lãnh đạo Bộ đến cán bộ, chiến sĩ đều phải làm công tác tham mưu và để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, phải tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu của toàn ngành.

2. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, nhất là dự báo chiến lược, tập trung vào các lĩnh vực, chuyên đề lớn, những vấn đề mới phát sinh, bảo đảm chính xác, kịp thời, thông suốt, tập trung thống nhất về một đầu mối là cơ quan tham mưu của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an. 

Bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin, chế độ báo cáo, thống kê trong CAND. Kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, quyết sách, pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự; chương trình, kế hoạch, mệnh lệnh công tác của lãnh đạo Công an các cấp cũng như tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Cải tiến lề lối làm việc, quy trình hóa các khâu công tác chủ yếu nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động của lực lượng Tham mưu. 

Xây dựng quy chế phối hợp giữa cơ quan tham mưu với các đơn vị nghiệp vụ, giữa cơ quan tham mưu của Bộ Công an với cơ quan tham mưu của các bộ, ban, ngành, địa phương. Mở rộng hợp tác quốc tế về công tác tham mưu với cơ quan thực thi pháp luật các nước trên thế giới.

3. Chất lượng công tác tham mưu có mối quan hệ mật thiết với chất lượng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Vì vậy, cần tăng cường công tác tổng kết thực tiễn các mặt công tác Công an, rút ra những vấn đề có tính quy luật để cung cấp các luận cứ khoa học hoàn thiện đường lối, chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự; kiến nghị, đề xuất các vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và bổ sung, hoàn thiện lý luận CAND. 

Lực lượng Tham mưu cần chủ động phối hợp với các học viện, trường CAND tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận về công tác tham mưu, nhất là về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương châm, nguyên tắc trên lĩnh vực tham mưu bảo vệ an ninh, trật tự; công tác dự báo chiến lược, dự báo vĩ mô…

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu có kiến thức cần thiết trên các lĩnh vực; nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thực, nhạy bén, chủ động, sáng tạo, khách quan, toàn diện, sâu sắc, cụ thể; có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, tâm huyết với công việc; có trình độ, kỹ năng biên tập văn bản. 

Cơ quan tham mưu được ưu tiên tuyển chọn sinh viên giỏi ở các học viện, trường CAND, cán bộ có khả năng làm công tác tham mưu ở các đơn vị nghiệp vụ. Tiếp tục thực hiện chủ trương đưa cán bộ làm công tác tham mưu chưa qua thực tiễn chiến đấu đến công tác tại các đơn vị nghiệp vụ, sau đó điều động về cơ quan tham mưu. Tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên đề công tác tham mưu. Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ làm công tác tham mưu được nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ, tin học tại các trường trong và ngoài ngành; thăm quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác tham mưu ở nước ngoài.

5. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp đối với lực lượng Tham mưu. Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp cần thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức và hoạt động của lực lượng Tham mưu; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn, bố trí cán bộ, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, nhất là tham mưu chiến lược. 

Tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ để cải tiến, nâng cao chất lượng các khâu công tác tham mưu. Củng cố hệ thống Trung tâm thông tin chỉ huy từ Bộ đến Công an cấp tỉnh và Công an cấp huyện. Xây dựng, quản lý, khai thác có hiệu quả hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu dùng chung trong CAND; tổ chức đường truyền thông tin, dữ liệu có bảo mật từ Bộ đến Công an cấp huyện. Quan tâm đầu tư kinh phí, trang bị phương tiện và điều kiện làm việc của cơ quan tham mưu Công an các cấp.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam