Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW luôn chủ động trong công tác kiểm tra và tham mưu giúp cấp ủy trực tiếp kiểm tra đối với nhiều tổ chức đảng thuộc Đảng bộ CATW về công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Cụ thể là năm 2014, Ủy ban đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy CATW kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ đối với 1 ban thường vụ đảng ủy tổng cục và 6 đảng ủy cơ sở trực thuộc.

Qua kiểm tra cho thấy, kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác, chiến đấu, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, cùng với kết quả đạt được thì hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác này vẫn còn hạn chế, kết quả nghiên cứu chưa cao, kỷ cương có nơi, có lúc còn bị buông lỏng.

Bên cạnh đó, việc thanh quyết toán kinh phí còn rất chậm, nhiều công trình chưa đảm bảo tiến độ hay đã được triển khai nghiên cứu nhưng phải dừng lại, gây lãng phí, giảm hiệu quả đầu tư nguồn lực, hạn chế khả năng đáp ứng yêu cầu công tác và chiến đấu…

Cán bộ Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương hội ý nghiệp vụ.

Kết thúc cuộc kiểm tra, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW đã ra Thông báo kết luận số 1452 ngày 16/10/2014 đánh giá ưu điểm và chỉ đạo cụ thể việc khắc phục khuyết điểm.

Theo quy trình, thông báo trên sẽ được gửi đến tổ chức đảng được kiểm tra và một số ít tổ chức đảng có liên quan trực tiếp mà không thể gửi rộng rãi đến nhiều tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra nhận thấy khuyết điểm được rút ra từ cuộc kiểm tra này cũng là khuyết điểm chung ở nhiều cơ quan, đơn vị khác có nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Mặt khác, trước đó Ủy ban Kiểm tra cũng đã kiểm tra công tác này ở một đảng bộ, và thấy rằng trong nghiên cứu vẫn còn để xảy ra nhiều khuyết điểm, sai phạm.

Cho nên đoàn kiểm tra đã đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy CATW giao cho Ủy ban Kiểm tra (sau cuộc kiểm tra) đề xuất lãnh đạo Bộ Công an thông báo đến các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng Công an về những khuyết điểm, vi phạm thường xảy ra, đồng thời chỉ đạo các giải pháp để nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học và công nghệ thời gian tới.

Thực hiện chỉ đạo trên, Ủy ban Kiểm tra đã đề xuất lãnh đạo Bộ Công an ban hành Thông báo số 4042, ngày 17/11/2014 gửi đến tất cả các tổng cục, bộ tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ, các học viện, trường CAND, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để quán triệt thực hiện.

Mục đích nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian tới, từ việc nghiên cứu, quán triệt, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật; đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức bộ máy, đăng ký, xét chọn đề tài đến việc thanh quyết toán kinh phí và nhiệm vụ công tác tài chính, thanh tra, kiểm tra…

Như vậy, công tác kiểm tra đã có một cách làm mới, sáng tạo, giúp nhân rộng hiệu quả kiểm tra, đó là kết quả cuộc kiểm tra không chỉ được gửi đến tổ chức đảng được kiểm tra và một số ít tổ chức đảng có liên quan trực tiếp để đánh giá ưu điểm và chỉ đạo cụ thể việc khắc phục các khuyết, nhược điểm; mà thông qua việc tham mưu giúp cho lãnh đạo Bộ Công an ban hành thông báo trên thì kết quả kiểm tra đã được nhân rộng, quán triệt tới nhiều tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cùng thực hiện.

Để có được kết quả trên là do cuộc kiểm tra đã được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW và sự chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng, làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khách quan của Ủy ban Kiểm tra.

Công tác kiểm tra không chỉ giúp các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra mà còn có tác dụng giúp các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng CAND cùng quán triệt, thực hiện, nhằm nâng cao hiệu quả lĩnh vực công tác mà công tác kiểm tra của Đảng đã kết luận.

Đây là cách làm mới, được lãnh đạo Bộ Công an nhất trí, ghi nhận, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm tra, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng…

Phạm Văn Chính