Theo kế hoạch, các ngành là thành viên Tiểu ban ANTT và môi trường có nhiệm vụ đảm bảo tốt ANTT và môi trường cho các hoạt động tuần lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2015 tại Thanh Hoá; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về ANTT và môi trường ảnh hưởng đến các hoạt động tuần lễ khai mạc.

Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng tiểu ban yêu cầu các thành viên trong tiểu ban cần chủ động xây dựng kế hoạch, phương án của ngành mình theo đúng chức năng nhiệm vụ được phân công để triển khai thực hiện. Công an tỉnh với chức năng là cơ quan thường trực của tiểu ban sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tập hợp báo cáo tình hình với Ban tổ chức Năm du lịch quốc gia 2015 tại Thanh Hoá.

Thái Thanh