Tham gia lớp tập huấn có 61 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự Công an một số tỉnh thuộc khu vực miền Nam và miền Trung. Trong thời gian 2 tháng, các học viên sẽ được đào tạo một số nội dung về giám định tư pháp, lý luận truy nguyên hình sự; những vấn đề cơ bản về giám định tài liệu, ứng dụng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giám định chữ ký, chữ viết, giám định kỹ thuật tài liệu và khám nghiệm hiện trường.

Qua đó, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trong tình hình mới

Minh Sơn