Qua báo cáo kết quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2014 của Cụm thi đua các đơn vị trực thuộc Tổng cục XDLL CAND cho thấy, các đơn vị đã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hoàn thành các nội dung thi đua đã đăng ký theo chức năng, nhiệm vụ, góp phần cùng toàn lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, XDLL CAND trong sạch, vững mạnh…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những ưu điểm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện; đồng thời bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua đối với các đơn vị trong Cụm thi đua các đơn vị trực thuộc Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2014

Anh Hiếu- Vũ Linh