Năm 2013, công tác thanh tra của Tổng cục XDLL CAND cơ bản hoàn thành, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Nhiều mặt công tác lớn được tập trung chỉ đạo và triển khai sớm, nghiêm túc, có hiệu quả; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Tổng cục đạt kết quả tốt. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Bộ Công an và Tổng cục XDLL CAND đều được giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, không có tình trạng đơn thư tồn đọng. Công tác thanh tra chuyên đề đã có tác dụng củng cố, chấn chỉnh nhiều mặt công tác theo quy định của pháp luật và của lực lượng CAND, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tổng cục…

Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND với các đại biểu dự Hội nghị.

Hội nghị cũng đã triển khai Kế hoạch công tác thanh tra của Tổng cục XDLL CAND năm 2014 với 4 nhiệm vụ công tác trọng tâm là công tác phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân; công tác thanh tra và kiểm tra chuyên đề; công tác tham mưu tổng hợp và xây dựng lực lượng Thanh tra.

Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND với các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Trần Bá Thiều nhiệt liệt biểu dương lực lượng Thanh tra Tổng cục XDLL CAND năm 2013 đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là công tác thanh tra hành chính, kiểm tra chuyên đề, góp phần giúp lãnh đạo Tổng cục chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực quản lý. Đồng chí Tổng cục trưởng yêu cầu lực lượng Thanh tra trong thời gian tới cần nâng tầm hơn nữa để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh việc chỉ ra những yếu kém, sơ hở, thiếu sót thì lực lượng Thanh tra cũng cần kịp thời phát hiện ra những sáng kiến, điển hình, mô hình hay để kịp thời động viên và nhân rộng...

Quỳnh Vinh