Đây là quy chế nhằm tăng cường, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác PCTP cũng như các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn trật tự trong hoạt động BHXH, BHYT tại các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam. Trong đó, hai bên phối hợp bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, cá nhân, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan BHXH các cấp; đảm bảo an toàn các hoạt động của cơ quan BHXH các cấp.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Bạch Hồng và Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục VI ký quy chế phối hợp.

Theo Quy chế ký kết, BHXH Việt Nam có trách nhiệm chủ động, kịp thời thông báo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nghiệp vụ của ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động BHXH, BHYT; các biểu mẫu, ấn chỉ như sổ BHXH, thẻ BHYT và các biểu mẫu trong quản lý nghiệp vụ do BHXH Việt Nam phát hành để lực lượng Cảnh sát PCTP có phương án phối hợp trong công tác bảo vệ tài sản cũng như phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT...

Tổng cục VI có trách nhiệm triển khai các biện pháp nghiệp vụ để thông báo kịp thời cho BHXH Việt Nam về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT và các hành vi vi phạm pháp luật khác để BHXH Việt Nam có kế hoạch phối hợp và chủ động phòng ngừa, đấu tranh…

T.H.