Báo cáo đề dẫn Hội thảo khẳng định trong suốt 70 năm qua, công tác Đảng, công tác chính trị thật sự là “linh hồn, mạch sống” của quân đội, bởi công tác Đảng, công tác chính trị đã góp phần to lớn cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng nên sức mạnh chính trị, tinh thần vô địch của quân đội. Đó là cơ sở tạo nên sức mạnh tổng hợp để đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược; là động lực thôi thúc cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh hội thảo.

Với tiền thân là Chính trị cục (đầu năm 1946), ban đầu quân số rất ít, đến nay Tổng cục Chính trị đã phát triển đầy đủ các cơ quan chức năng chuyên ngành, có năng lực công tác tốt, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị; góp phần quan trọng giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt của Đảng đối với quân đội trong mọi tình huống. Việc tổ chức hội thảo lần này là dịp tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, nhằm vận dụng trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả  hoạt động CTĐ, CTCT, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thống nhất đánh giá khái quát truyền thống hào hùng, những chiến công chói lọi, những thành tích vẻ vang của quân đội và của Tổng cục Chính trị trong 70 năm xây dựng, chiến đấu, phát triển và trưởng thành; khẳng định đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, sáng suốt và nghệ thuật lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, linh hoạt, sáng tạo của Đảng trong suốt quá trình tác chiến là nhân tố cơ bản, giữ vai trò quyết định thắng lợi của tác chiến chiến lược trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại Hội thảo, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh thời gian tới cần đề cao tính chủ động, nhạy bén, sắc sảo của công tác tư tưởng; coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao, nhất là cán bộ chủ trì về công tác đảng, công tác chính trị ở các cấp và cán bộ cơ quan tham mưu chiến lược; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng cơ sở… 

Việt Hưng