Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên được đồng chí Đỗ Văn Lược – Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09.6.2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Với mục tiêu chung là: Xây dựng nền văn hóa Việt Nam và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo vệ sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Đại tá – Tiến sĩ Đinh Tiến Quân – Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Nghị quyết đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Nghị quyết đã đề ra 4 nhóm giải pháp là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa; xây dựng đội ngũ làm công tác văn hóa và tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa.

Đồng chí Đỗ Văn Lược - Phó trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu về nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09.06.2014 của Ban chấp hành TW Đảng khóa XI

Sau hội nghị này, cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục phổ biến quán triệt, học tập, thực hiện những nội dung của Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị mình nhằm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo

Đức Cường- Thanh Tuấn