Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010-2015 tại Đại hội nêu rõ, trong 5 năm qua Đảng bộ Công an tỉnh luôn bám sát các nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra; lãnh đạo lực lượng Công an Vĩnh Phúc đảm bảo an ninh chính trị không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, kiềm chế được sự gia tăng tội phạm và tệ nạn xã hội, làm giảm các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, tỷ lệ điều tra khám phá án vượt chỉ tiêu đề ra; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đã có những chuyển biến tích cực…

Toàn cảnh Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, Thượng tướng Lê Qúy Vương ghi nhận những thành tích, kết quả Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Về phương hướng và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ Công an tỉnh, Thượng tướng Lê Qúy Vương nhấn mạnh: Phải đặt nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu về công tác xây dựng Đảng trong xây dựng lực lượng Công an; luôn nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ  ANTT… Trước mắt, tập trung thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ an toàn đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc và các sự kiện chính trị quan trọng từ nay đến cuối năm 2015.

Thượng tướng Lê Qúy Vương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

BCH Đảng bộ Công an tỉnh phải nghiên cứu, tiếp tục bổ sung và thực hiện tốt Quy chế làm việc của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh cho phù hợp và duy trì chế độ sinh hoạt. Cấp ủy viên phải chú ý kế thừa và nêu cao ý thức trách nhiệm, tăng cường xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, gương mẫu về mọi mặt để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Thượng tướng Lê Qúy Vương cùng các đại biểu tại Đại hội.

Tại Đại hội, BCH Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc khoá 2015 - 2020 được bầu ra với 19 đồng chí.

Minh Hiền