Lớp tập huấn đã được nghe các giảng viên là lãnh đạo phòng truyền thông của Cục Y tế, Tổng cục Hậu cần - Kĩ thuật truyền đạt nghiệp vụ truyền thông để giúp nhân dân nâng cao nhận thức trong việc sử dụng nước sinh hoạt và giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống sốt xuất huyết tại cơ sở để thay đổi hành vi trong cộng đồng về bảo vệ môi trường, vệ sinh công cộng, vệ sinh cá nhân...

Thái Thanh