Sau 4 ngày tập huấn, các học viên được bồi dưỡng kiến thức về Luật Giao thông đường thủy nội địa, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

Qua đó, giúp cán bộ, chiến sỹ xác định rõ vai trò, trách nhiệm trên lĩnh vực công tác được giao, tự rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu để có đủ điều kiện về năng lực, khả năng, phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Vân Anh