Các quy định về điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ và nghi lễ CAND đã đươc triển khai từ năm 2004 đến nay. Qua 7 năm thực hiện, hệ thống tổ chức và cán bộ làm công tác điều lệnh được củng cố, kiện toàn. Kỷ luật, kỷ cương, tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy của cán bộ, chiến sĩ CAND đã được nâng lên.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các quy định trên đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yên cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới như: các văn bản quy định về Điều lệnh CAND một số đối tượng chưa có quy định cụ thể áp dụng và phạm vi điều chỉnh (học viên, sinh viên các trường CAND, viên chức trong lực lượng CAND…); một số quy định về điều lệnh còn thiếu, dàn trải, đan xen…

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, từ đầu năm 2011, Tổng cục XDLL CAND đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn các văn bản, thông tư quy định về Điều lệnh CAND để thay thế các quyết định trước đây. Dự thảo các quy định đến nay cơ bản đã hoàn thành và đang được trình lãnh đạo Bộ Công an xét duyệt.

Thành phần lớp tập huấn là những cán bộ trực tiếp làm báo cáo viên, hướng dẫn viên thực hành phục vụ lớp tập huấn điều lệnh cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo cốt cán của Bộ. Đồng thời đây cũng là dịp để các cán bộ tham gia tập huấn nắm vững các quy định mới về Điều lệnh CAND của Bộ Công an, nhằm phục vụ công tác hướng dẫn, kiểm tra thực hiện điều lệnh ở Công an các đơn vị, địa phương. Lớp tập huấn này dự kiến sẽ diễn ra trong 10 ngày

P.H.