Hoạt động này được thực hiện nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; chủ động phối hợp và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật nhằm bảo vệ nội bộ và hoạt động bình thường của các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận.

Quy chế phối hợp đã nêu rõ trách nhiệm của từng ngành, nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện sát với tình hình an ninh trật tự trong các trường học và cơ sở giáo dục của địa phương. 

Theo đó, để thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp, 2 ngành sẽ thực hiện trao đổi, cung cấp thông tin bằng văn bản; thành lập đoàn công tác liên ngành để kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận… 

Định kỳ 6 tháng một lần tổ chức giao ban giữa Công an quận với Phòng Giáo dục và Đào tạo, 3 tháng một lần tổ chức giao ban giữa Công an phường và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với lực lượng Công an định kỳ, dột xuất kiểm tra, đánh giá các cơ sở giáo dục việc thực hiện công tác đảm báo anh ninh trật tự tại các cơ sở giáo dục trên địa bản thuộc thẩm quyền quản lý.

V.Linh-H.Thanh