Trong những năm qua, tình hình tội phạm trong thanh, thiếu niên có chiều hướng gia tăng về cả số lượng và tính chất, mức độ của hành vi, nhất là tại các thành phố lớn. Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH các cấp đã phát huy, thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, phòng ngừa trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật, đặc biệt trong công tác xây dựng mô hình điểm. Sau 4 năm thực hiện, cả nước đã triển khai xây dựng được trên 400 mô hình, góp phần hạn chế, hướng đến xóa bỏ những nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên.

25 ý kiến tham luận của các đơn vị, địa phương đã làm rõ thêm nguyên nhân, điều kiện, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, phòng ngừa trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật trong thời gian tới

Ngô Tuấn