Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Văn Thạo, Vụ trưởng Ban Tuyên giáo TW trình bày các nội dung cơ bản các chuyên đề của Nghị quyết TW 7.

Qua đó, giúp cán bộ, chiến sỹ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an và Đảng ủy các đơn vị Khối V nắm vững những nội dung cơ bản và những vấn đề mới trong các Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời, quán triệt và vận dụng sáng tạo các quan điểm, chủ trương của Đảng để xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm công tác, chiến đấu của từng đơn vị.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Đàm Văn Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy Văn Phòng Bộ Công an, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an mong muốn thời gian tới, cấp ủy, đảng bộ cơ sở thuộc Văn Phòng Bộ Công an sẽ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện tốt Nghị quyết TW 7, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết

Việt Hưng