Báo cáo Chính trị tại Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự đoàn kết, nhất trí, tinh thần trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, chiến sỹ trong toàn Đảng bộ; Đảng ủy, lãnh đạo Cục QLXD&DT đã đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, tổ chức đoàn thể quần chúng triển khai thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đảng bộ Cục QLXD&DT, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, thẩm định đảm bảo ba yêu cầu về: pháp luật, kỹ thuật và kinh tế. Đảng ủy Cục QLXD&DT đã lãnh đạo đơn vị triển khai có hiệu quả và chuyển biến quan trọng trong quản lý Nhà nước về nhà, đất và tập trung giải quyết, xử lý các yêu cầu có liên quan đến tài sản là nhà, đất của Công an các đơn vị, địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó, đáp ứng yêu cầu triển khai thi công của các đơn vị địa phương theo đúng thời gian quy định…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, thành tích mà cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ Cục QLXD&DT đạt được trong thời gian qua.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ tới và Cục QLXD&DT tiếp tục đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao hơn nữa để thực hiện có hiệu quả công tác QLXD&DT trong CAND; quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Trung ương Đảng, của Đảng ủy Công an Trung ương về bảo vệ An ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND; nhất là Nghị quyết số 51 về “Chiến lược bảo vệ An ninh quốc gia” và tới đây là Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII; khẩn trương xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động, đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn chiến lược trong tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo công tác quản lý đất đai, doanh trại, đầu tư xây dựng, góp phần củng cố phát triển tiềm lực hậu cần CAND bền vững, lâu dài.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cục QLXD&DT nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, Đảng bộ Cục QLXD&DT cần tiếp tục giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, đi đôi với phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị. 

Chủ động rà soát, phân loại, đánh giá về ý thức, trách nhiệm trong công việc, chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn để sắp xếp lại đội ngũ cán bộ. Đồng thời, tăng cường tập huấn nâng cao trình độ, năng lực công tác. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ trong công tác QLXD&DT; lập kế hoạch quản lý, sử dụng đất và khai thác quỹ đất, doanh trại phải ưu tiên hướng về cơ sở, các lực lượng trực tiếp chiến đấu, Công an chính quy ở xã, Công an cấp huyện, các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, đồng thời biểu quyết thông qua mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục QLXD&DT, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

Vũ Linh