Công an huyện Tân Biên, Châu Thành, Tân Châu đã tham mưu UBND huyện tổ chức xây dựng mô hình “Hoàn lương, an tâm lao động sản xuất và tham gia phòng chống tội phạm”; “Tổ chức dạy nghề”; và “Huy động vốn của các doanh nghiệp” giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù. Riêng mô hình “4+1 về quản lý đối tượng tù tha, đặc xá” thì Công an 9 huyện, thành phố đều thực hiện.

Nhìn chung qua 6 tháng thực hiện, các địa phương bước đầu đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và huy động được sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội vào công tác giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Điển hình: mô hình “ Huy động vốn của các doanh nghiệp” của Công an huyện Tân Châu đã có 10 doanh nghiệp sẵn sàng hỗ trợ vốn thành lập quỹ, đã góp vốn được 75 triệu đồng; mô hình “Tổ chức dạy nghề” của Công an huyện Châu Thành đã giúp đỡ 6 người và giới thiệu 2 người vay vốn sản xuất nông nghiệp với số tiền 30.000.000 đồng/người từ ngân hàng chính sách của huyện; mô hình “4+1 về quản lý đối tượng tù tha, đặc xá” Công an 9 huyện, thành phố đã giáo dục giúp đỡ 98 người có nguy cơ tái phạm tội trở thành người tốt và mô hình “Hoàn lương, an tâm lao động sản xuất và tham gia phòng chống tội phạm” của Công an huyện Tân Biên làm thí điểm ở 3 xã Trà Vong, Mỏ Công, Tân Phong đã giúp 2 thành viên nhận 2 con bò sinh sản hiện đang phát triển tốt.

T.Nhung