Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND dự và chỉ đạo buổi tọa đàm. 

Đại tá Nguyễn Văn Việt, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Công an, cho biết: Những năm qua, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 14/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an, công tác nghiên cứu lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND đã có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả rất quan trọng. 

Đã giải quyết cơ bản những vấn đề lịch sử CAND trong thời kỳ chống thực dân Pháp; hoàn thành nghiên cứu tổng kết lịch sử CAND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; bước đầu quan tâm nghiên cứu, tổng kết những vấn đề lịch sử CAND thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới;

Phục vụ có hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống trong CAND, nâng cao nhận thức, niềm tin và lòng tự hào của các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế về truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND; đóng góp, cung cấp luận cứ khoa học và cơ sở thực tiễn để hoạch định chủ trương, đường lối, chiến lược bảo vệ ANTT; hoàn thiện, phát triển lý luận, khoa học CAND.

Toàn cảnh buổi tọa đàm
Các đại biểu tham gia buổi tọa đàm
Trung tướng Nguyễn Xuân Mười phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm

Tuy nhiên, công tác nghiên cứu lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND vẫn còn một số bất cập, hạn chế. Kết quả nghiên cứu lịch sử ở Công an các cấp chưa phục vụ hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND; một số công trình khoa học lịch sử chưa đáp ứng yêu cầu cao của công tác khoa học, lý luận trong CAND; 

Công tác thông tin, giáo dục lịch sử, bảo tàng truyền thống chưa xứng tầm với thành tựu, truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND; tổ chức bộ máy làm công tác nghiên cứu lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND còn thiếu thống nhất, chưa chuyên sâu, đội ngũ cán bộ hạn chế cả về số lượng và chất lượng. 

Nguyên nhân chủ yếu do công tác khoa học lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND chưa được nhận thức đầy đủ với vai trò là một bộ phận hữu cơ của khoa học Công an; bố trí nguồn nhân lực, điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động nghiên cứu lịch sử, bảo tàng truyền thống chưa phù hợp với thực tế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ...

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung nêu ra thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa CAND. 

Cụ thể, lãnh đạo Công an các tỉnh có khu di tích lịch sử- văn hóa CAND cần quan tâm, tạo điều kiện hơn về mọi mặt nhằm đảm bảo cho cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Tạo điều kiện hỗ trợ kịp thời đối với các khu di tích về nhân lực, trang thiết bị phương tiện và kinh phí hoạt động. Điều động, tăng cường cán bộ kể cả lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ cần lưu ý đến trình độ chuyên môn, ưu tiên người đã được đào tạo bài bản, hoặc qua tập huấn, bồi dưỡng...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, nhấn mạnh: Thời gian tới, Viện Lịch sử CA tiếp tục tham mưu giúp lãnh đạo cấp trên thống nhất quản lý, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Công an các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác khoa học lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND. 

Nghiên cứu xây dựng, đề xuất lãnh đạo Bộ ban hành văn bản quy định về công tác quản lý, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của hệ thống bảo tàng, phòng truyền thống, khu di tích lịch sử, lưu niệm CAND; các văn bản quy định về nghiên cứu đề xuất liên quan vấn đề lịch sử trong CAND. 

Đồng thời, bổ sung, chỉnh lý, hoàn thiện nội dung trưng bày Bảo tàng CAND thường xuyên phục vụ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tham quan; tổ chức trưng bày các chuyên đề theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát huy giá trị di sản văn hóa CAND. 

Xây dựng và hoàn thiện một bước hệ thống cơ sở hạ tầng sử liệu CAND theo hướng hiện đại hóa, số hóa; nâng cao chất lượng công tác thông tin tư liệu lịch sử CAND đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập trong và ngoài lực lượng Công an…

Đức Mừng