Những năm qua, mạng lưới y tế CAND ngày càng lớn mạnh; cơ sở vật chất, cũng như trang thiết bị y tế của các bệnh viện, bệnh xá, cơ sở y tế CAND từng bước được xây dựng theo hướng hiện đại, đồng bộ, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cán bộ, chiến sỹ CAND, phục vụ tốt yêu cầu công tác, chiến đấu. Hiện nay, y tế CAND đã xây dựng được mạng lưới rộng khắp, hình thành 3 tuyến chuyên môn kỹ thuật từ Trung ương đến địa phương với hàng trăm đầu mối, có quy mô 9,5 nghìn giường bệnh và hàng nghìn cán bộ y tế…

Năm 2013, các cơ sở y tế CAND đã khám và điều trị ngoại trú cho 1,2 triệu lượt người bệnh (tăng 4,86% so với năm 2012), điều trị nội trú cho hơn 60 nghìn lượt người, trong đó, số cán bộ Công an điều trị nội trú chiếm 42,55%, với công suất sử dụng giường bệnh 111%

Trần Xuân