Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, với bề dày truyền thống và bản chất cách mạng, lực lượng CAND đã thể hiện rõ tính chủ động, tính tiền phong, gương mẫu từ việc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức triển khai đến những kết quả bước đầu trong thực tiễn thực hiện Nghị quyết. 

Trong suốt tiến trình cách mạng của Đảng, đặc biệt kể từ Đại hội VI tới nay, trước yêu cầu đặt ra ở mỗi thời kỳ, Trung ương Đảng đều có Nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng và được quán triệt, thực hiện nghiêm túc, thống nhất trong toàn Đảng, bảo đảm sức mạnh, sức chiến đấu của Đảng. 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thể hiện rõ nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách đặt ra về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay. 

Lực lượng CSCĐ thường xuyên luyện tập nâng cao sức chiến đấu. Ảnh: Xuân Trường

Tổ chức Đảng được hợp bởi tế bào là các đảng viên, các chi bộ cơ sở, nếu để các tác động tiêu cực gây suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến” sẽ dẫn tới “tự chuyển hóa”, làm tan rã ngay từ trong nội bộ, tức tự thân mình không còn đủ khả năng để đứng vững, tự tan rã. Đó là nguy cơ hiển hiện và Đảng đã nhận thức rõ tính cấp bách, đặt ra yêu cầu phải nghiêm túc nhìn nhận để xây dựng, chỉnh đốn.

Với bản chất là lực lượng chuyên chính, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, điều cốt yếu là lực lượng CAND phải giữ vững bản chất cách mạng trong mọi hoàn cảnh, tự thân phải vững chí, vững lòng, phải “khỏe” để chiến thắng chính mình và chiến thắng kẻ thù, để thực hiện trọn trọng trách. 

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng và thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương và cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với quyết tâm chính trị cao. 

Trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy Đảng đã chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc, cầu thị, chỉ rõ khuyết điểm, giải pháp và lộ trình khắc phục.

Qua hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và nửa năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã thực sự tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng. 

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, nhất là thủ trưởng các đơn vị đã nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn về yêu cầu, nhiệm vụ và trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng; việc tập trung chỉ đạo khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm đạt kết quả. 

Đã triển khai nhiều biện pháp quản lý cán bộ, đảng viên, chủ động phòng, ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp. 

Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng CAND nhận thức sâu hơn về giá trị tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tự giác hơn trong tu dưỡng, rèn luyện và có chuyển biến khá rõ về đạo đức, lối sống, tư thế, tác phong, tinh thần thái độ khi tiếp xúc, giải quyết công việc của nhân dân. 

Nhiều gương dũng cảm trong chiến đấu, tận tụy, sáng tạo trong công tác, anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ, góp phần củng cố niềm tin và hình ảnh đẹp về người Công an cách mạng trong lòng nhân dân.

Thẳng thắn nhìn nhận những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, Đảng ủy Công an Trung ương xác định: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng, coi đây là cơ hội rất tốt để xây dựng lực lượng Công an thực sự trong sạch, vững mạnh và với tinh thần lực lượng Công an gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. 

Đảng ủy Công an Trung ương yêu cầu các cấp ủy trực thuộc cần nhận thức rõ rằng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là cuộc chiến đầy cam go nhưng không thể không làm, khó mấy cũng phải thực hiện. 

Trong đó, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng của Đảng bộ Công an Trung ương đã xác định 3 mục tiêu, yêu cầu. 

Thứ nhất, tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết để cán bộ, chiến sĩ Công an nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tự soi mình, tự sửa chữa khuyết điểm. 

Thứ hai, phát huy vai trò gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. 

Thứ ba, kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo Công an các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn.

Để việc thực hiện đạt hiệu quả thực chất, Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết để đề ra các giải pháp đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, kiên trì, thường xuyên, với quyết tâm chính trị cao để triển khai thực hiện Nghị quyết. Tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong toàn lực lượng. 

Đồng thời, phải làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ Đảng, phòng chống tham nhũng. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần kết hợp với giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm. Trong thực hiện Nghị quyết, cần chuẩn bị kỹ lưỡng, chú ý các giải pháp tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ. 

Hiện, ngay sau khi Bộ Công an ban hành Kế hoạch về tổ chức Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục vụ” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 07 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới. 

Đến nay đã có hơn 110 Công an đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, chọn đơn vị làm điểm, ký giao ước thi đua... 

Để tránh tính hình thức, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu việc thực hiện những nội dung trong cuộc vận động phải trở thành việc làm thường xuyên. Đặc biệt, việc sơ kết, tổng kết không chỉ “tự làm tự khen”, mà phải lấy đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp qua khảo sát điều tra xã hội học đảm bảo tính khách quan về thực hiện cuộc vận động...

Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Công an quý I-2017, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Bộ trưởng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong CAND phát huy tính gương mẫu, đi đầu, nâng cao vai trò trong quán xuyến, quản lý chỉ đạo công tác. Chủ động nắm chắc tình hình, phân cấp quản lý bao quát, làm việc có chương trình, kế hoạch, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, quản lý chặt chẽ cán bộ, chiến sĩ. 

Nâng cao trách nhiệm trước nhân dân, nghiêm khắc với bản thân và gia đình, trở thành tấm gương gương mẫu; tăng cường đoàn kết nội bộ, chú trọng bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống suy thoái, tiêu cực, tham nhũng; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tháo gỡ những điểm nghẽn để phát triển kinh tế, tạo không khí an toàn, niềm tin cho nhân dân.

Minh Đăng