Theo đánh giá trên địa bàn toàn tỉnh có 23 loại mô hình được đánh giá là hoạt động có hiệu quả và được triển khai tổ chức thực hiện tại 313 thôn bản, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp nhà trường… Điển hình như:  mô hình Dòng họ tự quản, mô hình Cụm giáp ranh an toàn về an ninh, trật tự, mô hình Cụm an ninh liên hoàn, Cụm an ninh liên kết, mô hình Tiếng kẻng an ninh, an toàn giao thông và trật tự đô thị; mô hình Thôn bản không có tội phạm và tệ nạn xã hội; Thôn bản bình yên, gia đình hạnh phúc… được triển khai thực hiện sâu rộng đến xã, phường, thị trấn cơ quan doanh nghiệp, trường học trên địa bàn gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở.

Phát biểu với hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Thanh nhấn mạnh 3 nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tiếp theo, đó là: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong giáo dục, vận động, phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm gắn với việc thực hiện phong trào và các cuộc vận động khác. Tăng cường phối, kết hợp các lực lượng, các ban ngành, đoàn thể tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác xây dựng, củng cố phong trào ngày càng sâu rộng, hoạt động có hiệu quả. Nhân rộng các mô hình tự quản, biểu dương khen thưởng kịp thời những mô hình làm tốt, thanh loại mô hình yếu kém, không phù hợp… để góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Nhân dịp này, 26 tập thể và 25 cá nhân có thành tích qua 5 năm xây dựng mô hình điểm hình tiên tiến về ANTT giai đoạn 2009-2014 được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen

A.L.