Qua một năm triển khai, toàn bộ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên đã nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động, đồng thời tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, triệt để. Trật tự nội vụ, nơi làm việc đã có nhiều chuyển biến tốt; việc chấp hành các quy định về tư thế, lễ tiết, tác phong có nhiều chuyển biến vượt bậc.

Một năm qua, toàn Học viện đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc và thống nhất từ nhận thức đến hành động. Đến nay, việc chấp hành nghiêm điều lệnh CAND trong Học viện đã dần trở thành hoạt động tự giác trong đời sống của cán bộ, giáo viên, học viên

P.Hoạt