Làm việc với Công an TP Hà Nội về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình 08-CT/TU về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2015”, ngày 6/11, đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP ghi nhận Công an TP Hà Nội thực hiện Chương trình 08 một cách đồng bộ, trong đó đã chú trọng quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên và chiến sĩ Công an, đặt Chương trình 08 gắn với các chương trình khác và chọn trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo. Chủ tịch HĐND TP ghi nhận 3 nội dung đạt kết quả nổi bật là: cải cách thủ tục hành chính, công tác cán bộ và hiện đại hóa ứng dụng CNTT trong quản lý, thực hiện nhiệm vụ.

Theo đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, nhờ có sự quan tâm, đầu tư, chấn chỉnh tác phong đối với lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân đẹp trong mắt người dân Thủ đô. Đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh đề nghị, với 3 thủ tục dịch vụ công đang thực hiện, Công an TP cần nghiên cứu tiến đến mức độ 4 và từng bước tiến tới chính quyền điện tử

Ngọc Yến