Theo đó, các đại biểu đề nghị các chức danh Tư lệnh và Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Giám đốc Công an TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cần có trần quân hàm, cấp hàm Trung tướng. Góp ý kiến cho Luật Công an nhân dân sửa đổi, đại diện Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội đề nghị dự thảo luật cần có sự điều chỉnh hợp lý, đảm bảo trần cấp hàm của lực lượng Cảnh sát cơ động tương xứng với các lực lượng khác (Hiện nay, chiến sĩ Cảnh sát cơ động chỉ được thăng đến cấp hàm Thượng úy). Một số đại biểu khác đề nghị dự thảo luật bổ sung lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy vào mục quy định cơ cấu tổ chức của lực lượng Công an nhân dân ở mỗi cấp; thống nhất quy định công dân tham gia nghĩa vụ trong Công an nhân dân cũng tương ứng với nghĩa vụ trong Quân đội nhân dân…

N.Y.