Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Danh Cộng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã chủ trì và trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), nêu rõ: Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; xây dựng tổ chức bộ máy; quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, bố trí cán bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải tiến, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ huy; xây dựng Đảng bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị…

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu khẳng định: Tập thể Đảng ủy, cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an đã nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, đánh giá, làm rõ những ưu, khuyết điểm và tập trung kiểm điểm sâu sắc 3 vấn đề cấp bách, trọng tâm mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã nêu.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh, thời gian tới Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an cần làm tốt công tác tổ chức cán bộ, trong đó nêu cao vai trò của người đứng đầu, lãnh đạo chỉ huy; đồng thời tập trung tăng cường cho bộ phận biên tập, tham mưu. Trong sinh hoạt Đảng cần nêu cao hơn nữa tinh thần phê bình, tự phê bình; khắc phục tư tưởng trung bình chủ nghĩa, cầm chừng; tăng cường công tác nghiên cứu, nâng cao trình độ

Anh Hiếu-Trần Xuân