Trung tướng Nguyễn Văn Vượng, Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh CSCĐ cho biết, đây là hoạt động quan trọng, mở đầu đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI, gắn với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong toàn Đảng bộ. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng lực lượng của Bộ Tư lệnh trong năm 2012.

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng bộ về những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị Trung ương 5 và kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ. Trên cơ sở đó giúp cấp ủy các cấp có kế hoạch cụ thể để tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện trong Đảng bộ, chi bộ mình đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Thông qua Hội nghị học tập, quán triệt này giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, các đồng chí Bí thư và cấp ủy các cấp nắm vững các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 5 để phổ biến, truyền đạt cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ ở cơ sở; đồng thời, vận dụng sáng tạo các quan điểm, chủ trương của Đảng vào thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CSCĐ trong sạch vững mạnh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

K.Quý